புகார் படிவம்

புகார்தாரரின் விவரங்கள்

நிரந்தர முகவரி


தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மேலே குறிப்பிட்ட முகவரி

பிரதிவாதி/ எதிர் மனுதாரரின் விவரங்கள்

நிரந்தர முகவரி


தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மேலே குறிப்பிட்ட முகவரி

புகார் விவரங்கள்

Please select Type of Development.
      

துணை ஆவணங்கள் விவரம்

DELETE
Add more     

கட்டண விவரம்


உறுதிமொழி

  •   மேலே குறிப்பிட்ட தகவல்கள் எனது அறிவு/ நம்பிக்கைக்கு தெரிந்தவரை உண்மை என்றும், எந்ததொரு உண்மையும் மறைக்கவில்லை என்றும் உறுதியளிக்கிறேன்